Kulkueristi tuomiokirkon edustalla

Tukea työhön

Hengellinen elämä ja missio

Espoon hiippakunnan tuomiokapituli osallistuu Kristuksen kirkon missioon

 • mahdollistamalla
 • tukemalla
 • turvaamalla

seurakuntien työtä ja työyhteisöjä.

Tuomiokapitulin arvot ovat usko, toivo ja rakkaus. Arvojen pohjalta tuomiokapituli sitoutuu hengellisen elämän vahvistamiseen, yhteyden edistämiseen, luottamuksen rakentamiseen ja vuorovaikutteiseen toimintatapaan.

Lasinen kastemalja, josta pappi nostaa käsillään vettä

Koulutukset ja tutkinnot

Suomen ev.lut. kirkko tukee seurakuntiensa työntekijöiden kehittymistä kirkon työn ammattilaisiksi ja erityisasiantuntijoiksi. Keskeinen rooli tässä on monipuolisella ja laadukkaalla henkilöstökoulutuksella.

Henkilöstökoulutusta on tarjolla eri tehtäviin ja työuran eri vaiheisiin. Koulutuksissa huomioidaan seurakuntien elämän ja toiminnan muutokset ja haasteet sekä työelämän ajankohtaiset ja ennakoidut osaamisen tarpeet. Useat koulutukset ovat moniammatillisia.

Vuosittain elokuussa julkaistava Kirkon henkilöstökoulutuskalenteri sisältää tiedot koko seuraavan kalenterivuoden henkilöstökoulutustarjonnasta.

Espoon hiippakunta järjestää omille seurakunnilleen valmennuksia ja ajatushautomoita. Tuomiokapituli järjestää myös Seurakuntatyön johtamisen tutkinnon sekä pastoraalitutkintoon ja ylempään pastoraalitutkintoon sisältyviä opintoja.

Todistus pastoraalitutkinnosta

Ympäristödiplomi

Luonnossa voi aistia Kaikkivaltiaan Jumalan luomistyön kauneuden ja pyhyyden. Luontoa suojelemalla rakennetaan kestävää tulevaisuutta, jossa voi tulevaisuudessakin nauttia metsässä kävelemisestä ja vesistöjen kauneudesta. Ympäristödiplomi on konkreettinen askel kestävän tulevaisuuden eteen seurakunnassa. Ympäristödiplomin avulla seurakunta käy läpi työnsä ympäristön näkökulmasta. Prosessi ympäristödiplomin saamiseksi on selkeä, se vaatii työtä, mutta työ palkitsee ja kantaa eteenpäin pitkälle tulevaisuuteen. Nyt rohkeasti liikkeelle!

Ympäristödiplomin saaminen

 • Kirkkoneuvosto tekee päätöksen ympäristödiplomin hankkimisesta
 • Valitaan ympäristövastaava ja ympäristötyöryhmä (Edustus eri työaloilta: Kiinteistö, hautaus, julistus, palvelu, kasvatus, jne. ja luottamushenkilöt)
 • Seurakunta täyttää katselmustaulukon ja laatii ympäristöohjelman
 • Kirkkoneuvosto hyväksyy ympäristöohjelman ja pyytää auditointia hiippakunnalta
 • Auditoija tarkastaa tehdyn työn
 • Tuomiokapituli käsittelee auditoidun hakemuksen ja kirkkohallitus myöntää seurakunnalle diplomin 5 vuodeksi kerrallaan

Lue lisää ympäristödiplomista

Tutustu myös Luterilainen maailmanliiton globaaliin kampanjaan Waking the Giant – seurakunnat ja kestävä kehitys

Lisätietoja ja tukea
Ota yhteyttä Asiantuntija Jaakko Niiles

Kaksi purjevenettä ulapalla

Valmennukset ja ajatushautomot

Jokainen valmennus ja ajatushautomo räätälöidään yhteiseksi työskentelyksi, joka vastaa ajankohtaisiin ilmiöihin ja koulutustarpeisiin. Tavoitteena on mahdollistaa yhdessä ajattelua, tutkia ilmiöitä, tuottaa muutosoivalluksia ja synnyttää missionaarista väreilyä.

Sisällöt ja teemat

Ajatushautomot logo. Vaaleansinisellä pohjalla keltainen aurinkokuvio ja teksti Valmennukset ja ajatushautomot

Verkostot

Hiippakunnan ja seurakuntien työn kehittämiseksi Espoon hiippakunnassa sovelletaan verkostomaista työotetta. Tarkempia tietoja tuomiopitulin koordinoimista verkostoista löydät alta.

Hengellisen elämän verkosto

Hengellisen elämän tukemista ja kristillistä kasvua hiippakunnassa ja seurakunnissa tukee hiippakunnallinen Hengellisen elämän verkosto. Verkostossa on tällä hetkellä n. 50 eri työntekijäryhmien edustajaa. Verkosto kokoontuu kahdesti vuodessa päiväksi perehtymään hengellisen elämän kysymyksiin ja erilaisiin tapoihin hoitaa ja tukea sitä.

Jos haluat mukaan verkostoon, kysymyksiisi vastaa asiantuntija Timo-Matti Haapiainen.

Kansainvälisen työn verkosto

Kansainvälisen työn verkosto kokoaa yhteen hiippakunnan kansainvälisessä työssä mukana olevat työntekijät. Verkosto kokoontuu neljä kertaa vuodessa.

Verkoston jäsen:
1. Tulee osaksi jaetun asiantuntijuuden keskustelufoorumia
2. Saa vertaistukea työhönsä (kokemuksia, hyväksi havaittuja malleja, uusia ideoita)
3. Kuulee ajankohtaisista asioista, jotka liittyvät ihmisoikeus- ja ympäristökysymyksiin
4. Vahvistaa seurakuntien keskinäistä tiedonkulkua

Verkoston rinkiin voi liittyä ottamalla yhteyttä yhteyskehittäjä Mervi Ritokoskeen.

International Churches Network

Are you a pastor or a worker of an international church in metropolitan area? International Churches Network is an ecumenical and multicultural network for the purpose to strenghten the unity of christians. We pray, share and encourage each others. Thre are more than 30 churches involved.

Ekumeeninen kansainvälisten seurakuntien verkosto tarjoaa kaikkien kirkkojen ja seurakuntien työntekijöille mahdollisuuden tulla yhteen. Verkostossa on edustus yli 30 eri taustaisella kirkolla. Yhteisissä tapaamisissa keskustellaan kaikkia kirkkoja koskevista ajankohtaisista asioista, rukoillaan yhdessä ja suunnitellaan tulevaa.

 

Verkostojen kehittäminen seurakuntatyössä

Mihin kaikkiin verkostoihin kuulut? Mitä toimijoita alueellasi on? Onko luottamushenkilöiden ja työntekijöiden yhteistyö saumatonta?

Seurakunta toimii alueellaan yhteistyössä monien eri toimijoiden kanssa. Onko kaikki yhteistyötahot löydetty vai toimimmeko omassa kuplassa? Ajatushautomo tai valmennus auttavat verkostomaisen työotteen kehittämisessä.

Ota yhteyttä tuomiokapitulin asiantuntijoihin.

Pyhiinvaellusverkosto

Pyhiinvaelluksia on Espoon hiippakunnan alueella järjestetty eri puolilla ja reittejäkin on useita. Lähimatkailun osuus tullee jatkossa kasvamaan, ja pyhiinvaellusmahdollisuus paikallisesti on merkittävä hengellisen elämän ja kasvun tuki. Hiippakuntaan on perustettu pyhiinvaellusverkosto, jonka tavoitteena on koota yhteen pyhiinvaellusten parissa toimivia, jakaa tietoa, koordinoida aikatauluja ja kehittää pyhiinvaelluksia alueellamme. Lisätietoja asiantuntija Timo-Matti Haapiaiselta.

Verkosto on avoin niin työntekijöille kuin seurakuntalaisillekin, jotka toimivat pyhiinvaellusten parissa.

Lampaita niityllä

Työyhteisöt ja johtaminen

Johtamisella ohjataan työtä ja toimintaa sekä kehitetään nykytilaa. Johtajan tehtävä on kannustaa ja rohkaista, tukea ja ohjata. Työntekijän tehtävänä on omalta osaltaan edistää työn mielekkään sisällön ja työyhteisön hyvien toimintatapojen toteutumista. Molempien osapuolten yhteistoiminta parhaimmillaan on avarakatseisuutta ja yhteisen hyvän tavoittelua sekä keskinäistä kuuntelemista, huomioonottamista ja arvostamista.

Toimiva työyhteisö edellyttää

 1.   johdonmukaista ja tasapuolista johtamista
 2.   päätösten ja linjausten perustelemista
 3.   selkeitä tehtävänkuvia ja työnjakoa
 4.   yhteisiä pelisääntöjä ja niiden noudattamista
 5.   toista osapuolta kuuntelevaa ja arvostavaa yhteistyötä ja yhteistoimintaa
 6.   työn ja työyhteisön jatkuvaa arviointia ja harkittua kehittämistä

Tässä aiheesta lisää: Työyhteisö – johtaminen ja työyhteisötaidot sekä Yhteistoiminta

Työsuojelu ja työturvallisuus

Hyvä kohtelu / epäasiallinen kohtelu ja häirintä

 

Merilintu lentää tuulessa

Konsultointi

Ajan tasalla oleva ja toimiva johtamis- ja suunnittelujärjestelmä on edellytys sille, että seurakunta pystyy toimimaan perustehtävänsä suuntaisesti. Tällä kivijalalla seisovat seurakunnan sujuvan arkitoiminnan kannalta luovuttamattomat asiat kuten työtä tukevat rakenteet ja organisaatio, yhteistä työtä tukeva toimintakulttuuri, kehittävä työote, työn ilo ja työhyvinvointi, aktiiviset ongelmanratkaisutaidot sekä kokemus seurakunnan työn merkityksestä ja seurakunnasta kristittyjen hengellisenä yhteisönä.

Tuomiokapituli tukee seurakuntien toimintaorganisaatioiden sekä johtamis- ja suunnittelujärjestelmien aktiivista kehittämistä mm.

 • neuvontapalveluilla hallinto- ja lakiasioissa sekä muissa seurakuntaelämään liittyvissä kysymyksissä
 • vireille tulevien asioiden nopealla ja oikeudenmukaisella käsittelyllä
 • yhteisen työn eri ulottuvuuksia tutkivalla ja kehittävällä koulutuksella
 • riittävän työnohjauksen ja hengellisen ohjauksen kapasiteetin ylläpitämisellä
 • akuutteihin ongelmiin ja kriisitilanteisiin puuttumisella ja niiden tavoitteellisella käsittelyllä
 • erilaisilla konsultointipalveluilla ja -hankkeilla sekä muilla ohjaustoimilla.

Espoon hiippakunnan tuomiokapituli ylläpitää konsulttiverkostoa, johon kuuluu Kirkon organisaatiokonsultoinnin erityiskoulutuksen käyneitä Espoon hiippakunnan seurakuntien työntekijöitä. Konsulttiverkoston puitteissa hiippakunnan seurakuntien käytettävissä on monipuolista seurakuntatyön eri sektoreiden, rakennemuutosten, seurakuntahallinnon ja talouden asiantuntemusta.

Konsulttiverkosto on seurakuntien käytettävissä erilaisiin työyhteisöjen, tiimien ja yksikköjen kehittämishankkeisiin, ulkoisiin ja sisäisiin rakennemuutosprosesseihin, johtamisen ja strategisen suunnittelun tukitoimiin, hallinnon ja talouden prosesseihin, seurakuntatyöyhteisön ongelma- ja kriisitilanteisiin sekä muihin hankkeisiin, joissa seurakunta näkee ulkopuolisen tuen ja ohjauksen tarpeelliseksi. Konsultointiprosessien laajuudesta ja kestosta sovitaan tapauskohtaisesti toimeksiantajan tarpeiden pohjalta.

Seurakuntajaon muutosten yhteydessä on tarpeen käynnistää yksi tai useampia kehittämishankkeita konsultin tuella. Erityisesti tämä koskee tilanteita, joissa muutoksen seurauksena syntyy aiempaa suurempia toiminta- ja hallintoyksiköitä ja niiden myötä tarvetta toimintakulttuurien yhteen sovittamiseen ja uudistamiseen. Konsultointiprosesseilla voidaan eri tavoin tukea rakennemuutosten johtamista sekä niiden piirissä olevaa henkilöstöä.

Tarvittaessa tuomiokapituli liittää konsultointiprosesseja seurakunnissa toimitettavien piispantarkastusten yhteyteen.

Espoon hiippakunnan tuomiokapitulin puolesta konsultointihankkeita koordinoi hiippakuntadekaani Mika Nurmi.

 

Työyhteisökonsultit

Sari Anetjärvi

Työskentelen Espoon seurakuntayhtymän hallintojohtajana. Johdan yhtymän palvelukeskusta, jossa hoidetaan muun muassa henkilöstö- ja palvelussuhdeasioita. Toimin myös yhtymän lakimiehenä ja työsuojelupäällikkönä. Olen työskennellyt aiemmin myös tuomiokapitulin lakimiesasessorina sekä seurakunnan lähetyssihteerinä.

Työhöni kuuluu neuvonta ja konsultointi monenlaisissa työn ja työyhteisön ongelmatilanteissa sekä työntekijän työkyvyn heikkenemisen tilanteissa. Olen konsulttivalmennuksen jälkeen tehnyt myös pari oman työni ulkopuolista konsultointia samantyyppisissä tilanteissa. Vahvuuksikseni organisaatiokonsulttina katsoisin, että minulla on sekä säännösten ja rakenteiden että työyhteisön toiminnan ja lainalaisuuksien tuntemusta ja ymmärrystä.

Markku Elo

Kasvokuva Markku Elo

Olen Espoon seurakuntien johtava sairaalapappi Markku Elo. Työnohjaajana olen toiminut vuodesta 2007 ja organisaatiokonsulttina

vuodesta 2015. Ryhmätyönohjauksia ja konsultaatioita olen antanut enimmäkseen sairaaloidenhenkilökunnalle. Yksilötyönohjattavat ovat olleet sen sijaan seurakuntien työntekijöitä.

Teoreettinen taustani on lähinnä psykodynaaminen. Eri koulutuksissa olen perehtynyt työn kehittämisen, johtamisen ja asiakaslähtöisyyden kysymyksiin. Ohjaustilanteissa olen käyttänyt myös toiminnallisia menetelmiä ja bibliodraamaa.

Jyri Hakala

Kasvokuva pastori Jyri HakalaHei. Olen Jyri Hakala oppilaitospastori, organisaatiokonsultti ja työnohjaaja Espoon Seurakuntayhtymästä. Virkatyössäni oppilaitospastorina olen tottunut toimimaan keskisuurten organisaatioiden kanssa monella tasolla verkostoyhteistyössä. Henkilöstö määrältää nämä ovat olleet yli tuhannen hengen työyhteisöjä. Olen toiminut kuuntelijana, kouluttajana ja työnohjaajana myös seurakuntien eri henkilöstöryhmille.

Organisaatiokonsultointi voi olla monenlaista. Koko organisaation auttamista, tiimin toiminnan tukemista, muutosten tukemista tai käynnistämistä. Kriiseistä selviäminen ja niihin varautuminen voi olla joskus tarpeen. Ajatusapu organisaatiolle on se mitä voin tarjota. Konsultoinnit ja ohjaukset voivat tapahtua myös luontoympäristössä maalla tai merellä. Melonta- ja eräoppaan koulutustausta mahdollistaa tämän. En toki vierasta istumatyötä sisätiloissa. Pääasia on tilaajan arjen helpottaminen.

Johanna Hirsto

Kasvokuvassa pastori Johanna HirstoKonsultoinnissa minusta tärkeintä on toivon säilyttäminen eli uusien mahdollisuuksien näkeminen työyhteisössä, ihmiskeskeisyys eli jokaisen työyhteisön jäsenen osallisuus sekä merkityksellinen ajankäyttö tehokkuuden ja mekaanisten ratkaisujen sijasta.
Olen työskennellyt seurakunnassa ja järjestössä, asiantuntijatehtävissä ja kouluttajana. Kaikkea työkokemustani sekä laajaa menetelmäosaamistani hyödynnän konsultoinneissa, esimerkiksi organisaatioiden ja tiimien kehittämiseen ja johtamiseen liittyvissä kysymyksissä. Työskentelen yksin tai konsulttiparin kanssa.

Antti Kujanpää

Kasvokuvassa pastori Antti KujanpääOlen palvellut kirkossa yli 20 vuotta kirkkoherran virassa kahdessa suuressa seurakunnassa Espoossa. Eläkkeelle jäin vuonna 2021.

Virkatyöni ohella olen toiminut jonkinlaisena kätilönä muutamissa seurakuntien yhdistymisissä ja yhdistymisyrityksissä. Toimin mieluusti työparin kanssa.

Syksyllä 2022 olin tukemassa Porvoon seurakuntien ja seurakuntayhtymän johtamisjärjestelmän kehittämistä. Se päättyi osaltani joulukuussa 2022. Olen käytettävissä tarpeista riippuen johtamisjärjestelmien kehittämishankkeissa tai seurakuntarakenteiden muutostehtävissä.

Minna Kotajärvi

KasvokuvaMinulla on seurakuntatyön laaja kokemusta lähes 40 vuoden ajalta. Tällä hetkellä päätyöni on Kirkon keskusteluavun koordinointi seitsemässä seurakunnassa, joissa ohjaan ja koulutan noin sataa vapaaehtoista päivystäjää. Lisäksi tehtäviini kuuluu Järvenpään seurakunnan useiden strategia- ja työryhmien sihteeriys sekä prosessien ohjaaminen erikseen sovittavalla laajuudella. Toimin luottamusmiehenä neljättä kautta ja työsuojeluvaltuutettuna kolmatta kautta. Näissä tehtävissä olen hankkinut runsaasti kokemuksen työyhteisöön liittyvissä asioissa.

Olen kiinnostunut työyhteisön hyvinvoinnista ja ollut sekä suunnittelemassa että toteuttamassa työhyvinvointikyselyitä. Toinen kiinnostukseni kohde on erilaiset strategiaprosessit, joissa olen saanut olla mukana. Vahvuuteni on kokonaisuuksien hahmottaminen. Ihmisenä olen helposti lähestyttävä ja luottamusta herättävä.

Olen kirkon koulutettu työyhteisökonsultti ja työnohjaaja. Lisäksi olen saanut konsultin tehtävään soveltuvan ratkaisukeskeisen työyhteisösovittelija koulutuksen sekä suorittanut johtamisen erikoisammattitutkinnon. Toimin mielelläni työparin kanssa.

Anne-Maria Laukkarinen

Kasvokuva, Mano LaukkarinenOlen Anne-Maria ”Mano” Laukkarinen pitkänlinjan kasvatuksen ammattilainen. Toimin Espoon seurakuntayhtymässä kasvatuksen asiantuntijana. Kanssani asuu puolisoni ja jackrusselin terrieri Siru.

Tunnen hyvin kasvatuksen ja diakonian ja työhyvinvoinnin kysymyksiä. Olen toiminut työnohjaajana vuodesta 2000 lähtien. Kehittäminen ja työn tutkiminen kiinnostaa.

Yhdessä ajatteleminen ja keskeisten kysymysten löytäminen inspiroi.

Hannu Mäenpää

Kasvokuvassa pastori Hannu MäenpääOlen 66v., isoisä, kolmen yhdeksi yhdistetyn seurakunta-alueemme kappalainen ja viiden papin lähiesimies.
Takana 37 v pappina.

Olen viehättynyt organisaation toimivuuteen, viestintään ja työhyvinvointiin liittyviin kysymyksiin. Minulla on työyhteisökonsultin koulutuksen lisäksi, johtamisen JET-ammattitutkinto ja olen kouluttautumassa työnohjaajaksi.

Jaakko Niiles

Kuvassa Jaakko NiilesOlen koulutukseltani pappi, pedagogi ja nuorisotyönohjaaja, ja toimin asiantuntijan tehtävässä Espoon tuomiokapitulissa. Olen tehnyt töitä monipuolisissa tehtävissä seurakunnissa ja kirkon järjestöissä erityisesti kasvatuksen työalalla.

Konsulttina minua kiinnostaa erityisesti johtamisen, työyhteisöjen, työprosessien ja organisoitumisen kehittäminen. Olen toiminut konsulttina useissa muutosprosesseissa ja auttanut organisaatioita kehittämään toimintaansa eteenpäin. Haluan antaa kaikille tilaa sanoittaa omia ajatuksiaan ja kokemuksiaan, jotta organisaatio voi yhdessä löytää parhaat ratkaisut työlleen. Hyödynnän monipuolisia työskentelytapoja, jotka sopivat erilaisten organisaatioiden tarpeisiin. Olen erikoistunut tukemaan organisaatioita vaikeissa tilanteissa, joissa ongelmat tai ristiriidat ovat estäneet organisaation toiminnan ja kehittymisen. Konsulttina olen valmis kyseenalaistamaan vakiintuneita käytäntöjä ja etsimään uusia, luovia ratkaisuja organisaation kehittämiseen. Olen valmis ottamaan vastaan uusia haasteita ja oppimaan uutta.

Yhteistyö kanssani tarkoittaa sitä, että saatte ammattitaitoisen konsultin, joka on sitoutunut auttamaan organisaatiotasi kehittymään kestävästi ja pitkäjänteisesti.

Mika Nurmi

Toimin tällä hetkellä Espoon hiippakunnan tuomiokapitulissa hiippakuntadekaanin tehtävissä ja yksi vastuistani on johtamisen tuki ja työyhteisökysymykset.

Työyhteisökonsulttina olen toiminut vuodesta 2010 alkaen. Konsultointien sisällöt ovat vaihdelleet strategiatyöskentelyistä johtamisjärjestelmän uudistamisen tukemiseen ja vuorovaikutuksesta tehtäväalan kysymyksiin. Työyhteisön toimintakulttuurien tutkiminen on kiinnostavaa. ”(Toiminta)kulttuurilla on voima, muttei (välttämättä) suuntaa”. Yhteinen suunta edellyttää yhteistä tutkimista, tunnistamista, sanoittamista ja siihen sitoutumista.

Ari Paavilainen

Kasvokuvassa tuomiorovasti Ari Paavilainen, kuvan etualalla puinen ristiOlen toiminut konsulttina useissa seurakuntaliitoksissa ja seurakuntarakenteen muutoksissa. Jonkin verran olen toiminut organisaation toiminnan kannalta kriittisten kipupisteiden ongelmissa ja vaikeissa henkilöstökysymyksissä.

Margit Peltovirta

Kasvokuvassa pastori Margit PeltovirtaKaipaako seurakuntasi tukea muutoksen tarpeen tunnistamiseen ja yhteisen vision kirkastamiseen?

Haluaisiko työyhteisösi yhteistä pohdintaa siitä, mikä seurakunnan toiminnassa on tulevaisuudessakin olennaista ja miten lähteä etsimään ja kokeilemaan uudenlaisia toimintamalleja toimintaympäristön vaatiessa muutosta?

Olen toiminut pappina seurakunnassa ja seurakuntayhtymässä ja tunnen seurakuntien toimintaympäristöjä ja toimintakulttuureja. Olen koulutukseltani myös työnohjaaja ja organisaatiokonsultti. Tätä kautta olen päässyt tutustumaan myös työyhteisöjen ja organisaatioiden dynamiikkaan.

Vuodesta 2019 olen toiminut seurakuntien luottamushenkilötoiminnan koulutussuunnittelijana. Työni kautta olen perehtynyt siihen, millaisia haasteita ja mahdollisuuksia seurakunnilla on edessään tulevina vuosina. Haluan olla tukemassa myös luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden välistä vuorovaikutusta yhteisen tavoitteen löytämiseksi ja vision kirkastamiseksi.

Anna-Kaisa Poikkimäki

Kasvokuvassa pastori Anna-Kaisa PoikkimäkiOlen toiminut pappina vuodesta 2004 lähtien. Toimin nyt Nurmijärven seurakunnassa piirikappalaisena. (Aluekappalaisena).
Johtamisen kysymykset muuttuvassa toimintaympäristönsä kiinnostavat. Samoin esihenkilötyöskentely sekä strateginen johtaminen. Kirkon työntekijöiden jaksaminen ja työn merkityksellisyyden pohtiminen muuttuvassa maailmassa nyt ja tulevaisuudessa ovat minun mielenkiintoni kohteita. Työotteeni on ratkaisukeskeinen. Opiskelen parhaillaan ratkaisukeskeiseksi lyhytterapeutiksi.”
Olen lisäksi seksuaalineuvoja ja seksuaalihäirintäyhteyshenkilö. Sukupuolen ja seksuaalisuuden kysymykset työyhteisössä kiinnostavat; häirintä, tasa-arvo, kieli ja puhetapa jota käytämme työyhteisöissä ovat kiinnostukseni kohteita.
Harrastan kestävyysjuoksua- se saa ajatukset lentämään ja mielen rauhalliseksi. Samalla hoidan itseäni hengellisesti- juoksulenkki on minulle miniretriitti. Kuorolaulu ja lukeminen vievät muihin maailmoihin. Kuorolaulussa pidän harmoniasta ja soinnista jota saadaan yhdessä laulamalla, lukeminen avaa uusia maailmoja ja se auttaa ymmärtämään elämää laaja-alaisemmin. Ne tekevät minulle hyvää.

Anssi Tietäväinen

Olen perheneuvoja, työnohjaaja ja työyhteisökonsultti. Konsulttina ohjaan ja tuen työyhteisöjä ja tiimejä muutoksessa kohti toivottua parempaa. Tämä voi olla esimerkiksi erilaisia kehittämishankkeita, keskinäisen oppimisen ja vuorovaikutuksen parantamisen tavoittelua tai ongelma- ja kriisitilanteiden käsittelyä. Virkatyössäsi toimin Järvenpään, Keravan ja Tuusulan seurakuntien perheasiain neuvottelukeskuksen johtajana.

Sirpa Tirri

Toimin Espoon tuomiokapitulin asiantuntijana. Koulutukseltani olen diakonissa, työnohjaaja, organisaatiokonsultti ja

hallintotieteen maisteri. Pitkän kirkollisen virkaurani aikana olen toiminut konsulttina lukuisissa ja eri kokoisissatyöyhteisössä, joissa erilaiset kehittämisprosessit, muutosvaiheet, ongelma- ja ristiriitatilanteet ovat olleet konsultoinnin keskiössä.

Kun asioita sanoitetaan ja tarkastellaan yhdessä, kasvaa yhteinen ymmärrys, parhaimmillaan ratkeaa moni ongelma ja epäselvyys. Konsulttina tuen työyhteisöjä erilaisissa prosesseissa.

Salla-Maria Viitapohja

Kasvokuvassa pastori Salla-Maria ViitapohjaTyökokemus kirkossa:

hallintopappina 5 vuotta, kappalaisena ja lähiesimiehenä (hallintopapin tehtävässä) 12 vuotta, kirkkoherrana 14 vuotta (55-60 työntekijää). Jäin hiljattain eläkkeelle ja palvelen nyt mielelläni erilaisissa konsultointitehtävissä. Työskentelen mieluiten työparin kanssa.

Olen ollut mukana mm. seuraavissa hankkeissa:

Olen osallistunut Olarin seurakunnan ja Espoon seurakuntayhtymän erilaisten prosessien kehittämiseen, esim. sähköisten järjestelmien (mm. Prime varausjärjestelmä), hautauspalvelujen, kirkollisten kirjojen digitointi, diakonian avustusprosessien yhtenäistäminen, seurakuntien tilastointikäytäntöjen yhtenäistäminen ja hautauspalvelujen prosessien kehittäminen. Kirkko kauppakeskuksessa – projektissa olin projektin ohjausryhmässä sekä käytännön seurakuntatyön johtajana Isossa Omenassa. Kirkkoherran tehtävässä olen johtanut seurakunnassani organisaatiouudistusprosessin kolme kertaa ja ollut johtamassa Chapple-toimitilan ja uudenlaisen toimintakonseptin kehittämistä mm. palvelumuotoilun avulla.

Minua kiinnostavat seurakunnan sisäisten prosessien kehittämishankkeet, organisaatioiden kehittämishankkeet (mukaan lukien seurakuntarakenteen muutokset), mentorina toimiminen (erityisesti lähiesimiehille/ kirkkoherroille), työyhteisön haastavien tilanteiden kohtaaminen.

Kaisa Yletyinen

Kasvokuvassa pastori Kaisa YletyinenOlen pappi ja koulutettu organisaatiokonsultti. Työskentelen tällä hetkellä Leppävaaran seurakunnassa hallintopapin tehtävissä. Seurakuntatyöstä minulla on liki 20 vuoden ja väliportaan johtotehtävistä 10 vuoden kokemus. Ammatillista osaamistani olen täydentänyt opiskelemalla johtamista sekä jumalanpalvelusosaamista syventäviä koulutuksia. Tällä hetkellä opiskelen ratkaisu- ja voimavarakeskeiseksi lyhytterapeutiksi. Ratkaisukeskeiset menetelmät antavat työkaluja sekä johtamistehtäviin, papin työhön, että konsulttina toimimiseen.

Konsulttina olen ollut tutkimassa Korona-pandemian vaikutuksia seurakuntien lähijohdon työhön sekä tukemassa suuren

seurakunnan organisaatiomuutosta. Työ- ja esihenkilökokemukseni moniammatillisten ja monialaisten tiimien johtamisesta on antanut minulle ymmärrystä seurakuntatyön eri puolista aina hallinnosta kasvatukseen asti. Laaja-alaisesta kokemuksesta huolimatta, en ratkaisukeskeiselle työotteelle ominaisesti kuitenkaan konsulttina asetu tietäjän rooliin, vaan kuuntelemaan ja oivalluttamaan – löytämään yhdessä ratkaisunavaimia, joita ihmisillä ja yhteisöillä on itsellään. Konsultoinnissa olen kiinnostunut kaikesta, missä voin olla tukena, avaamassa näkökulmia, sparraamassa, olipa kyse sitten muutoksista, johtamisesta, kriiseistä tai kehittämisestä.

Innostun yhdessä tekemisestä, hyvistä ja oivalluttavista keskusteluista ja sopivista haasteista. Omasta jaksamisesta ja palautumisesta huolehdin kuntosalilla ja kävelyllä käyden, musiikkia tehden sekä läheisten seurasta nauttien. Huumori pitää mieleni virkeänä. Olen mieluusti käytettävissä erilaisissa konsultointi tehtävissä.

Lilli Snellman

Hei,
olen Lilli Snellman. Toimin Espoon seurakuntayhtymässä diakonian asiantuntijana.
Peruskoulutukseltani olen diakonissa- sairaanhoitaja AMK ja sairaanhoitaja YAMK.
Olen saanut kirkon organisaatiokonsultin koulutuksen sekä Organisaatiodynamiikka FINOD ry:n myöntämän
organisaatiokonsultti FINOD nimikkeen.

Organisaatikonsultti FINOD edustaa ammatillisuutta ja tutkivaa työotetta konsultoinnissa. Organisaatioita
tarkastellaan systeemisestä ja psykodynaamisesta näkökulmasta luottaen kokemukselliseen oppimiseen.
Olen toiminut johtajana, kehittäjänä ja asiantuntijana yli kaksikymmentä vuotta sosiaali- ja
terveyspalveluissa, seurakunnissa sekä kolmannella sektorilla.

Diakonian lisäksi minulla on kokemusta mielenterveys-, työllisyys-, vanhus- ja nuortenpalveluista,
oppilashuoltotyöstä sekä psykoedukatiivisesta perhehoitotyöstä.
Olen saanut myös mahdollisuuden tutustua pohjoismaiseen työkulttuuriin, verkostotyöhön sekä
organisaatiomuutokseen seurakuntakoordinaattorin ja sairaanhoitajan tehtävissä Norjassa.

Vahvuuksiani ovat visiointi, isojen kokonaisuuksien hahmottaminen sekä rohkeus nostaa pöydälle se
kuuluisa kissa. Minulla on herkkyyttä ja halua kurkistaa pinnan alle. Positiivinen kannustaminen ja ihmisten hyvinvointi ovat minulle sydämen asia. Sydämeni sykkii myös työpaikkaestetiikalle ja sen merkitykselle työn mielekkyydelle ja tuottavuudelle.
Konsultoinnissa minua kiehtoo sen ennakoimattomuus. Koskaan ei tiedä etukäteen, mitä matkan varrella
pulpahtaa pintaan. Luotan myös älykkääseen intuitioon.

Työprosessien tarkastelu, johtamisen kehittäminen, yhdessä oppiminen, ristiriitojen ratkaiseminen ja
työhyvinvoinnin edistäminen inspiroivat minua. Konsultoinnin tavoite on mielestäni onnistunut, kun ihmisellä on hyvä ja turvallista olla töissä.

Omaa osaamistani ja tuntumaa työprosesseihin vahvistan täydennyskoulutuksen lisäksi säännöllisesti
kenttätöissä sote-sektorilla.

Konsulttina toimin riippuen organisaation tai tiimin koosta sekä yksin tai työparina.
Yksin työskennellessä pyrin luottamaan intuitiooni, ammattitaitooni ja ammatillisuuteeni.
Työparityössä on upeaa nähdä, kuulla ja tuntea kaksin korvin, silmin ja sieluin.

Työhyvinvointi

Työssä ja työyhteisössä jokapäiväisetkin pienet asiat, niin hyvät kuin huonot, ovat merkittäviä. Pienestä ongelmasta on vaarana kasvaa suuri, ellei siihen puututa ajoissa. Toisaalta pienetkin hyvät asiat voivat edistää työyhteisön ja sen jäsenten hyvinvointia sekä myönteistä kehitystä.

Työhyvinvoinnin kokonaisuutta voidaan tarkastella yksilön, työyhteisön, esimiestyön tai koko organisaation näkökulmasta. Työhyvinvointi on kuin palapeli. Eri osapuolilla on hallussaan osa paloista, joista yhteistyössä rakennetaan kokonaisuus. Työn imu ja myönteisyys tarttuvat työyhteisössä. Työtoveri tai esihenkilö, joka osaa innostua työstään, tarttuu toimeen, suhtautuu vaikeuksiin rakentavasti ja arvostaa toistenkin työtä, saa yleensä myös muut mukaansa. Työhyvinvoinnista on osaltaan vastuussa jokainen työyhteisön jäsen!

Hyvä työyhteisö tukee, motivoi ja antaa voimia vaikeissakin tehtävissä. Huono työyhteisö puolestaan vie motivaatiota ja voimia.  Työhyvinvointi syntyy työntekijän, työn ja työyhteisön vuorovaikutuksessa.

Hyvinvointi tuottaa motivaatiota ja innostumista!

Työnohjaus

Hengellinen ohjaus

Mentorointi

Varhaiskuntoutus

Varhainen tuki

Kriisivalmius

Riskienhallinta on seurauksiltaan merkittävien kielteisten tapahtumien eli riskien järjestelmällistä määrittelyä ja niihin varautumista.

Kriisivalmius on se osa riskienhallintaa, jolla varaudutaan kriisitilanteisiin.

Hehu – Hengellinen huolto

Valmiussuunnittelu

Kriisiviestintä

Saavutettavuus ja esteettömyys

Säröilevä lasi taivasta vasten

Kuurojen pappi

Helsingin ja Espoon hiippakunnat sekä osa Tampereen ja Mikkelin hiippakunnista eli koko eteläisin Suomi muodostavat viittomakielisessä työssä Helsingin piirin. Kuurojenpappina tällä alueella toimii Janne Rissanen.

Kuurojenpapin työhön kuuluvat viittomakieliset jumalanpalvelukset ja kirkolliset toimitukset (kaste, avioliittoon vihkiminen, hautaan siunaaminen). Kuurojenpappi järjestää viittomakielisiä raamattupiirejä ja muuta toimintaa seurakuntien kuurojendiakonien tai erityisdiakonien kanssa. Lisäksi hän pitää pyynnöstä rippikoulua.

Kuurojenpapin voi pyytää koti- tai laitoskäynnille tai kouluvierailulle. Hänen kanssaan voi sopia myös ajan henkilökohtaista keskustelua tai etätapaamista (videopuhelu) varten.

Jannen kanssa voi keskustella suomalaisella viittomakielellä, taktiilisti viittomalla, kirjoittaen tai puhuen viittomakielen tulkin välityksellä.

Ota yhteyttä:
WhatsApp / tekstiviesti: 050 371 1314
Sähköposti: janne.rissanen@evl.fi
Postiosoite: Kuurojenpappi Janne Rissanen, Helsingin seurakuntayhtymä, Kolmas linja 22B, 00530 Helsinki

Lisätietoja viittomakielisestä toiminnasta Helsingin alueella

Viittomakielisiä videohartauksia löytyy YouTuben ”Viittova seurakunta” -kanavalta

Kuurojen kirkon logo, viittovat kädet kirkon harjakaton ja ristin alla