Todistus pastoraalitutkinnosta
Etusivu / Tukea työhön / Ylempi pastoraalitutkinto

Ylempi pastoraalitutkinto

Piispainkokous on antanut päätöksen ylemmästä pastoraalitutkinnosta 23.5.2023 (KS nro 171).

Ylemmän pastoraalitutkinnon (päätös ja soveltamisohjeet 2023) tavoitteena on, että tutkinnon suorittanut tuntee syvällisesti teologiaa, soveltaa sitä kirkon toimintaan sekä hallitsee ja hyödyntää johtamisen, ohjauksen ja konsultoinnin sekä hallinnon ja talouden menettelytapoja ja käytäntöjä kirkon toimintaympäristössä.

Ylemmän pastoraalitutkinnon laajuus on 80 opintopistettä (op). Tutkinto muodostuu seuraavista kokonaisuuksista:

 • kirkon henkilöstökoulutukseen sisältyviä johtamiskoulutuksen opintoja (20 op)
 • kirkon henkilöstökoulutukseen sisältyviä erityiskoulutusten opintoja (40 op)
 • opintoihin liittyvä kehittämishankkeen raportti tai teologinen tutkielma (20 op).

Opinnot on suoritettava tuomiokapitulin hyväksymän henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaisesti.

Ylempää pastoraalitutkintoa koskevia moduulien merkintöjä Kirkon henkilöstökoulutuskalenterissa on selkiytetty ja niihin on merkitty seuraavat lyhenteet: YP / J = soveltuu johtamiskoulutuksen moduuliksi ja YP / T soveltuu teologiseksi moduuliksi.

Oikeutta suorittaa ylempi pastoraalitutkinto haetaan tuomiokapitulilta. Oikeus voidaan myöntää papille, jolla on kelpoisuus hakea kirkkoherran virkaa. Opinto-oikeutta myöntäessään tuomiokapituli hyväksyy hakijan henkilökohtaisen opintosuunnitelman sekä päättää hakijan aiempien opintojen lukemisesta hyväksi ylempään pastoraalitutkintoon. Tuomiokapituli myös hyväksyy opintosuunnitelmaan mahdollisesti tehtävät muutokset.

Ylemmän pastoraalitutkinnon suorittamisen hyväksyy ja todistuksen siitä antaa tuomiokapituli.

Ylemmän pastoraalitutkinnon opinto-oikeuden hakemisesta ja henkilökohtaisen opintosuunnitelman laatimisesta tulee neuvotella hiippakuntadekaanin kanssa. Hiippakuntadekaani antaa myös lisätietoja muista ylempään pastoraalitutkintoon liittyvistä kysymyksistä.

 

Ylemmän pastoraalitutkinnon henkilökohtainen opintosuunnitelma (perustiedot)

Ylemmän pastoraalitutkinnon henkilökohtainen opintosuunnitelma (suoritettavat ja hyväksi luettavat opinnot)

Malli ylemmän pastoraalitutkinnon tutkielmasuunnitelmaksi

 1. Työotsikko:
 2. Tutkimuskohde:
 3. Menetelmä:
 4. Teoria-aineisto:
 5. Tutkielman raportointi:
 6. Alustava aikataulu:
 7. Rahoitus:
 8. Ympäristönäkökulma:
 9. Vaikuttavuus:

Ohjeet tiivistelmää varten:

Ylempään pastoraalitutkintoon sisältyvästä tutkielmasta/kehittämishankkeesta tutkinnon suorittaja tekee tiivistelmän publiikkiin, jossa tutkielma/kehittämishanke hyväksytään. Tiivistelmän laajuus on enintään 1300 merkkiä ja sisältää seuraavat asiat:
– Taustatiedot: tekijän sukunimi ja etunimi, tutkielman/kehittämishankkeen nimi, valmistumisaika (kuukausi/vuosi), sivumäärä, tuomiokapituli
– Tiivistelmä: tutkimusasetelma, mitä tehtiin ja mitä tuloksia saatiin