Espoon tuomiokirkon alttarikaide, pappisvihkimyksessä käytettävät messukasukat
Etusivu / Kirkkoon töihin / Vokaatio pappisvirkaan

Vokaatio pappisvirkaan

Hakeutuminen pappisvirkaan

Pappisvihkimyksen edellytykset

Espoon hiippakunnassa on vuosittain kaksi pappisvihkimystä. Pappisvihkimys sekä sitä edeltävään ordinaatiovalmennukseen osallistuminen edellyttävät teologian maisterin tutkintoa, johon sisältyy kelpoisuus kirkon virkaan, kirkkojärjestyksen 5:5 §:n mukaista kutsua eli vokaatiota papin virkaan sekä piispalle ja tuomiokapitulille osoitettua kirjallista anomusta pappisvihkimyksestä.

Kirkkojärjestyksen 5:2 §:n mukaisesti papiksi vihittävän tulee olla:

 • jumalaapelkäävä ja kristillisestä elämästään tunnettu konfirmoitu kirkon jäsen
 • suorittanut yliopistossa sellaisen teologisen tutkinnon, jonka piispainkokous on hyväksynyt pappisviran kelpoisuusvaatimukseksi
 • muutoinkin pappisvirkaan soveltuva

Piispainkokous on määritellyt pappisviran kelpoisuusvaatimukseksi hyväksyttävän teologisen tutkinnon (piispainkokouksen päätös nro 114 pappisvirkaan vaadittavasta teologisesta tutkinnosta 11.9.2013).

Piispainkokous on lisäksi päättänyt papiksi vihkimistä tai lehtorin oikeuksia hakevalta vaadittavista todistuksista (piispainkokouksen päätös nro 113 11.9.2013).

Kutsu papin virkaan

Papiksi vihittävän tulee saada kutsu papin virkaan. Kutsun voi antaa seurakunta, seurakuntayhtymä, tuomiokapituli, kirkkohallitus, lähetysjärjestö tai muu kristillinen yhteisö. Henkilö voidaan vihkiä papiksi myös, mikäli hän toimii kirkkojärjestyksessä edellytetyllä tavalla teologisen tieteen opettajana yliopistossa tai muussa korkeakoulussa tai uskonnonopettajana oppilaitoksessa. Mikäli kutsun antaja on lähetysjärjestö tai muu kristillinen yhteisö, asia käsitellään siinä tuomiokapitulissa, jonka aluella järjestön tai yhdistyksen kotipaikka sijaitsee. Espoon ja Helsingin hiippakuntien kesken on päätetty, että edellä mainitusta koti-/virkapaikkaperiaatteesta poiketaan kirkkohallituksen ja Helsingin yliopiston palvelukseen pappisvihkimystä anottaessa, jolloin pappisvihkimysanomus osoitetaan Espoon tai Helsingin hiippakunnalle henkilön kotiseurakunnan perusteella. Kutsun tulee olla virkaan tai toimeen, jossa on vähintään 6 kk päätoimista työtä tai 12 kk osa-aikaista työtä vihkimyspäivämäärästä lukien. Uskonnonopettajan tehtävään vihittävällä tulee olla riittävästi uskonnonopetusta. Muun kuin seurakunnan palvelukseen vihittäessä tehtävien tulee olla riittävässä määrin papillisia. Piispa ja tuomiokapituli tutkivat vihkimisen edellytykset.

Vokaation antava seurakunta ilmoittaa vokaation antamisen yhteydessä papiksi vihittävän perehdyttäjän. Mikäli vokaatio ei ole seurakunnan papinvirkaan, tulee pappisvihkimystä anovan sopia perehdyttäjästä notaarin kanssa. Papiksi vihittävä työskentelee Kutsuttuna kirkon työhön -valmennuksessa perehdyttäjän kanssa keskeisten papin virkaan kuuluvien tehtävien äärellä. Ohjeet työskentelyyn annetaan valmennuksen alkaessa.

Pappisvihkimysanomus

Pappisvihkimystä anova lähettää piispalle ja tuomiokapitulille pappisvihkimysanomuksen (1-2 sivua). Anomusta käytetään tuomiokapitulissa käytävien haastattelujen pohjana.

Anomuksessa tulee käsitellä seuraavia aiheita:

 • vokaatio (paikka ja ajankohta)
 • lyhyt esittäytyminen
 • Jumalakuva
 • oma pappiskutsumus ja sen kehittyminen
 • näkemys kirkosta ja sen työstä

Anomuksen liitteet:

 • Pappisvihkimyslomake
 • Teologian maisterin tutkintotodistus, josta käy ilmi, että hakija täyttää piispainkokouksen hyväksymät pappisviran tai lehtorinviran kelpoisuusvaatimukset (mikäli tutkintotodistusta ei vielä ole, se tulee toimittaa notaarille ordinaatiopubliikkiin mennessä)
 • opintosuoritusote, josta ilmenevät suoritetut opintojaksot
 • todistus teologiharjoittelun työpsykologisesta soveltuvuustutkimuksesta ja hiippakunnallisesta Kitos-seminaarista (mikäli tutkintoon ei ole sisältynyt soveltuvuustutkimusta, ota pikaisesti yhteyttä hiippakuntadekaaniin soveltuvuustutkimuksen suorittamiseksi)
 • Portfolio (portfolio ohje)
 • todistus kielitaidosta, mikäli kielitaito ei näy tutkintotodistuksessa.
 • lääkärintodistus, josta käy ilmi, että hakija on terveydeltään pappisvirkaan tai lehtorinvirkaan kykenevä (lääkärintodistuksen katsotaan olevan voimassa 12 kuukautta)
 • rikosrekisterilain 6 §:n mukainen rikostaustaote, mikäli papin virassa on pysyväisluontoisesti ja olennaisesti työtä lasten ja nuorten parissa. Otteen voi tilata oikeusrekisterikeskuksesta. Rikostaustaote annetaan vain henkilölle itselleen ja se on tarkoitettu ainoastaan esitettäväksi työnantajan nähtäväksi. Henkilö ei voi valtuuttaa työnantajaa tilaamaan otetta. Rikostaustaotetta tilattaessa tulee mainita viranhoitomääräys, johon on saanut vokaation ja johon otetta tarvitaan. Rikostaustaote ei saa olla kuutta kuukautta vanhempi, kun se esitetään tuomiokapitulille. Rikostaustaote esitetään alkuperäisenä.

Papiksi vihittävältä edellytetään tuomiokapitulin määrääminä näytteinä osallistuminen Kitos-seminaariin ja portfolion toimittaminen tuomiokapitulille. Lehtorin oikeuksia anova antaa tuomiokapitulille vastaavat näytteet (Kitos-seminaari ja portfolio).