Todistus pastoraalitutkinnosta
Etusivu / Tukea työhön / Pastoraalitutkinto

Pastoraalitutkinto

Pastoraalikoulutuksella tarkoitetaan kaikkea sitä kirkon hallintoon, toimintaan ja seurakuntatyöhön liittyvää koulutusta, mitä kirkko järjestää papeille ja pappisvirkaan aikoville. Pastoraalikoulutuksen osia ovat mm. ordinaatiovalmennus, papin työhön perehdyttäminen, pastoraalitutkinto, Seurakuntatyön johtamisen tutkinto ja ylempi pastoraalitutkinto.

Pastoraalitutkinto

Piispainkokous on antanut päätöksen pastoraalitutkinnosta 4.12.2013 (KS nro 116).

Pastoraalitutkinnon suorittamista edellytetään muun muassa kappalaisen ja kirkkoherran virkaa hakevalta papilta (KJ 6:10). Tutkinnon suorittamisen edellytyksenä on, että pappi on sitä ennen vähintään kaksi vuotta hoitanut papin- tai lehtorinvirkaa, toiminut teologisen tieteen opettajana yliopistossa tai uskonnonopettajana oppilaitoksessa tai ollut tuomiokapitulin oikeuttamana pappina tai lehtorina yhdistyksen, muun yhtymän, säätiön tai laitoksen palveluksessa.

Pastoraalitutkinnon tavoitteena on syventää papin ja lehtorin ydinosaamista ja tukea hänen kehittymistään kirkon työn ammattilaiseksi. Tutkinnon suorittanut hallitsee Raamatun ja luterilaisen tunnustuksen keskeisen sisällön sekä ymmärtää kirkon traditiota. Hän on perehtynyt kirkon työn eri toiminta-alueisiin ja osaa tulkita kristillistä sanomaa muuttuvassa toimintaympäristössä.

Pastoraalitutkinnon laajuus on 40 opintopistettä. Tutkintoon sisältyy kymmenen opintokokonaisuutta, joista neljä suoritetaan oman hiippakunnan tuomiokapitulissa ja kuusi Kirkon koulutuskeskuksessa. Pastoraalitutkinnon säädöspohja, rakenne ja opintokokonaisuuksien sisällöt on esitelty lähemmin täällä.

Pastoraalitutkinto suoritetaan tuomiokapitulin hyväksymän henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaisesti (HOPS). Opintosuunnitelma laaditaan hiippakuntadekaanin kanssa sitä varten tarkoitetulle lomakkeelle. Tällöin päätetään tutkinnon suorittamisen aikataulusta  ja eri opintokokonaisuuksien suoritustavasta. Tuomiokapitulille esitetty todistus pappisvirkaan vihityn perehdyttämisestä ja siihen liitetty perehdytettävän laatima raportti ovat edellytyksiä pastoraalitutkinnon henkilökohtaisen opintosuunnitelman laatimiselle.

Opintokokonaisuudet suoritetaan lähtökohtaisesti lähiopiskeluun painottuvasti eli tuomiokapitulin tai Kirkon koulutuskeskuksen järjestämillä pastoraalikursseilla. Etäopiskeluun painottuva suoritustapa on mahdollinen vain erityisin perustein, jotka kirjataan näkyviin henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan. Opintokokonaisuudelle henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa määritellyn suoritustavan vaihtaminen on mahdollista vain tuomiokapitulin luvalla. Pastoraalitutkinnon suorittamiseen kuluu keskimäärin 4 vuotta.

Tutkinnon valmistuminen

Kun opiskelija on suorittanut kaikki pastoraalitutkintoon sisältyvät opintokokonaisuudet, tuomiokapituli antaa hänelle todistuksen suoritetusta pastoraalitutkinnosta. Todistus toimitetaan asianomaiselle postitse tai sen voi noutaa tuomiokapitulista.

Pastoraalitutkinnon tuomiokapitulissa järjestettävistä opintokokonaisuuksista vastaa ja koko pastoraalitutkintoon liittyvää opintoneuvontaa antaa hiippakuntadekaani.