Puheenjohtajan nuija
Etusivu / Päätöksenteko / Hiippakuntavaltuuston tehtävät

Hiippakuntavaltuuston tehtävät

Hiippakuntavaltuuston tehtävänä on tukea ja edistää kirkon tehtävän toteutumista hiippakunnassa ja sen seurakunnissa.

Kirkkojärjestyksen 4 luvun 10 §:n mukaan hiippakuntavaltuuston tehtävänä on sen lisäksi, mitä kirkkolaissa säädetään:

1) hyväksyä hiippakunnan ehdotus talousarvioksi sekä toiminta- ja taloussuunnitelmaksi;

2) hyväksyä hiippakunnan toiminta- ja talouskertomus;

3) perustaa ja lakkauttaa tuomiokapitulin virat, jollei 1 §:stä muuta johdu;

4) asettaa ehdolle henkilöt kirkon työmarkkinalaitoksen valtuuskunnan jäsenten ja varajäsenten vaalia varten siten kuin siitä evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta annetussa laissa (654/2023) säädetään.