Hallintopapereita ja käsi
Etusivu / Kirkkoon töihin / Kappalaisen virantäyttö

Kappalaisen virantäyttö

Kappalaisen viran hakijoista annettavat lausunnot

KJ 8:20 §:n mukaisesti kappalaisen viran hakuajan päätyttyä tuomiokapituli tutkii hakijoiden kelpoisuuden virkaan ja antaa hakijoista seurakunnalle lausunnon, jollei se päätä menetellä kirkon viranhaltijalain 2 luvun 8 §:n 2 momentin mukaisesti. Lausunnossa hakijoita arvioidaan heidän osoittamansa kyvyn ja taidon perusteella sekä ottaen huomioon seurakunnan tarpeet. Tuomiokapituli lähettää seurakunnalle kappalaisen viran kelpoisuusvaatimukset täyttävien hakijoiden hakemukset ja oman lausuntonsa.

Lausunto valmistellaan virallisessa nimikirjassa olevien tietojen perusteelta. Tämän vuoksi on tärkeää muistaa, että viranhakijan velvollisuus on huolehtia siitä, että hänen nimikirjansa on ajan tasalla. Hakemuksen mahdolliset muut liitteet toimitetaan lausunnon mukana asianomaiselle seurakunnalle hakuprosessia varten.

Tuomiokapitulin antamaan lausuntoon kappalaisen viran hakijoista merkitään:

  • hakijan henkilötiedot
  • hakijan muodollinen kelpoisuus haettavaan virkaan ja korkeakouluopinnot sekä kirkollinen koulutus
  • nykyinen virka tai tehtävä sekä nimikirjasta ilmenevä aikaisempi palvelus papin virassa/pappina
  • mikäli seurakunta on esittänyt erityistoiveita viran suhteen, tällöin tutkitaan kunkin hakijan ansiot erityistoiveiden kannalta

Hakupaperit kaikkine liitteineen yhdessä lausunnon kanssa toimitetaan seurakunnalle hakuprosessia varten. Tämän jälkeen vastuu vaalin valmistelusta siirtyy asianomaiselle seurakunnalle. Seurakunta/seurakunnan luottamuselin suorittaa tarvittaessa haastattelut ja päättää mahdollisten näytteiden antamisesta.

Asianomainen seurakunta suorittaa itse viranhaltijansa valinnan ja tehdessään näin nimitysharkintaan perustuvan päätöksen vastaa valinnan yhteydessä oikeus- ja tarkoituksenmukaisuusharkinnasta.