Merilintu lentää tuulessa
Etusivu / Tukea työhön / Konsultointi

Konsultointi

Ajan tasalla oleva ja toimiva johtamis- ja suunnittelujärjestelmä on edellytys sille, että seurakunta pystyy toimimaan perustehtävänsä suuntaisesti. Tällä kivijalalla seisovat seurakunnan sujuvan arkitoiminnan kannalta luovuttamattomat asiat kuten työtä tukevat rakenteet ja organisaatio, yhteistä työtä tukeva toimintakulttuuri, kehittävä työote, työn ilo ja työhyvinvointi, aktiiviset ongelmanratkaisutaidot sekä kokemus seurakunnan työn merkityksestä ja seurakunnasta kristittyjen hengellisenä yhteisönä.

Tuomiokapituli tukee seurakuntien toimintaorganisaatioiden sekä johtamis- ja suunnittelujärjestelmien aktiivista kehittämistä mm.

  • neuvontapalveluilla hallinto- ja lakiasioissa sekä muissa seurakuntaelämään liittyvissä kysymyksissä
  • vireille tulevien asioiden nopealla ja oikeudenmukaisella käsittelyllä
  • yhteisen työn eri ulottuvuuksia tutkivalla ja kehittävällä koulutuksella
  • riittävän työnohjauksen ja hengellisen ohjauksen kapasiteetin ylläpitämisellä
  • akuutteihin ongelmiin ja kriisitilanteisiin puuttumisella ja niiden tavoitteellisella käsittelyllä
  • erilaisilla konsultointipalveluilla ja -hankkeilla sekä muilla ohjaustoimilla.

Espoon hiippakunnan tuomiokapituli ylläpitää konsulttiverkostoa, johon kuuluu Kirkon organisaatiokonsultoinnin erityiskoulutuksen käyneitä Espoon hiippakunnan seurakuntien työntekijöitä. Konsulttiverkoston puitteissa hiippakunnan seurakuntien käytettävissä on monipuolista seurakuntatyön eri sektoreiden, rakennemuutosten, seurakuntahallinnon ja talouden asiantuntemusta.

Konsulttiverkosto on seurakuntien käytettävissä erilaisiin työyhteisöjen, tiimien ja yksikköjen kehittämishankkeisiin, ulkoisiin ja sisäisiin rakennemuutosprosesseihin, johtamisen ja strategisen suunnittelun tukitoimiin, hallinnon ja talouden prosesseihin, seurakuntatyöyhteisön ongelma- ja kriisitilanteisiin sekä muihin hankkeisiin, joissa seurakunta näkee ulkopuolisen tuen ja ohjauksen tarpeelliseksi. Konsultointiprosessien laajuudesta ja kestosta sovitaan tapauskohtaisesti toimeksiantajan tarpeiden pohjalta.

 

Seurakuntajaon muutosten yhteydessä on tarpeen käynnistää yksi tai useampia kehittämishankkeita konsultin tuella. Erityisesti tämä koskee tilanteita, joissa muutoksen seurauksena syntyy aiempaa suurempia toiminta- ja hallintoyksiköitä ja niiden myötä tarvetta toimintakulttuurien yhteen sovittamiseen ja uudistamiseen. Konsultointiprosesseilla voidaan eri tavoin tukea rakennemuutosten johtamista sekä niiden piirissä olevaa henkilöstöä.

Tarvittaessa tuomiokapituli liittää konsultointiprosesseja seurakunnissa toimitettavien piispantarkastusten yhteyteen.

Katso Espoon hiippakunnan työyhteisökonsulttien esittelyt (konsulttiverkosto) tästä.

Espoon hiippakunnan tuomiokapitulin puolesta konsultointihankkeita koordinoi hiippakuntadekaani.